Agent Login | 中文 | Eng
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2019-08-14 葵涌 金富工業大廈 11 19 178 1.694 @9518 詳情
  2019-08-14 葵涌 安發工業大廈 2 A 4500 17.800 @3956 詳情
  2019-08-14 葵涌 僑光工業大廈 1 B 9.000 詳情
  2019-08-14 葵涌 金富工業大廈 11 2 1.770 詳情
  2019-08-13 葵涌 金運工業大廈 第02座 23 D 2.565 詳情
  2019-08-13 葵涌 金運工業大廈 第01座 21 F 687 1.980 @2882 詳情
  2019-08-09 葵涌 金富工業大廈 11 5 1.760 詳情
  2019-08-09 葵涌 金富工業大廈 11 29 1.780 詳情
  2019-08-09 葵涌 美華工業大廈 16 C7 1.521 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 21 1.398 詳情
  2019-08-08 葵涌 金發工業大廈 第01期 15 D 4210 10.080 @2394 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 22 1.330 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 16 1.655 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 18 1.350 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 7 1.928 詳情
  2019-08-08 葵涌 金富工業大廈 11 23 1.998 詳情
  2019-08-08 葵涌 匯城集團大廈 22 H 1390 6.500 @4676 詳情
  2019-08-08 葵涌 萬美達工業大廈 30 A,B 8004 22.300 @2786 詳情
  2019-08-08 葵涌 高威工業中心 A座 9 12 457 2.060 @4508 詳情
  2019-08-07 葵涌 豪華工業大廈 22 B1 0.860 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]